Công cụ chuyển liên kết từ GitHub sang jsDelivr Online - File Chọn Lọc

jsDelivr là một nguồn mở miễn phí, nhanh chóng và đáng tin cậy. Hầu hết các liên kết GitHub có thể dễ dàng chuyển đổi thành liên kết jsDelivr. Công cụ dưới đây sẽ giúp bạn thực hiện điều đó

Github

Kết quả:


Mã nhúng Website:
URL hợp lệ
  • Github file URL: https://github.com/twbs/bootstrap/blob/v4-dev/dist/css/bootstrap.min.css
  • Github file URL: https://github.com/twbs/bootstrap/raw/v4-dev/dist/css/bootstrap.min.css
  • Github file URL: https://github.com/twbs/bootstrap/blame/v4-dev/dist/css/bootstrap.min.css
  • Github raw file URL: https://raw.githubusercontent.com/twbs/bootstrap/v4-dev/dist/css/bootstrap.min.css